Strandaelva og Bordalselva
  Forside
  Redningsaksjonen
  Klekkeriet si historie
  Vossolaksen - særtrekk
  Tidlegare fiske etter Vossolaks
  Fangst og bestandsutvikling
  Potensiale for Vossostammen
  Bestandsutvikling etter fredning
  Gamle bilete
  Sportsfiske på Voss
  Lenker
 
 Stiftelsen Voss Klekkeri vart skipa i 1990 og drifta er basert på tilskot frå Direktoratet for naturforvalting, BKK og Voss kommune. Kultiveringsarbeidet på laks er basert på tilbakeført materiale frå levande genbank. Voss Klekkeri driv med utplanting av rogn i vassdraget, og produksjon og utsetting av settefisk og smolt. Vi produserer også settefisk av aure.

Vossolaksen er ei av dei mest kjende storlaksstammene i landet og står i særklasse når det gjeld Atlantisk laks, sjølv på verdsbasis. Med sitt lange sjøopphald og storleik representerer den eit ytterpunkt av mangfoldet ein finn blant stammer av Atlantisk laks. På slutten av 1980-talet vart bestanden kraftig redusert. Undersøkingar frå 1990-talet og fram til i dag tyder ikkje på at bestanden har teke seg opp igjen, og arbeidet ved klekkeriet er viktig for å hindra utrydding og for å byggja oppatt bestanden. Vossolaksen vart freda frå og med 1992 og Vossovassdraget er idag nasjonalt laksevassdrag (St.prp. 32, 2006-2007).

Les om redningsaksjonen "No eller aldri for Vossolaksen" her:
http://fylker.miljostatus.no/Hordaland/tema-A-A/Dyr-og-planter/Fisk/Vossolaksen/

 

Nytt frå vårt arbeid

Rognplanting: Voss klekkeri har stått for utplanting av 180 000 augerogn i vassdraget denne våren, noko lavare antal enn planlagt grunna mykje is. Utplanting av rogn er ein fin metode for å føre materiale frå levande genbank tilbake til elva fordi yngelen då blir utsett for naturleg seleksjon. Det har vore ein oppskalering av rognplantinga dei siste åra som del av redingsaksjonen. Toppåret var 2012 då det vart planta ut 700 000 rognkorn. Rogna er i houdsak planta ut på strekningar der det har vore lite gyteaktivitet, og på strekningar som ikkje er lakseførande. Vår 2013. 

Utsetting av einsomrig og 1-årig yngel:  Forvaltinga sin strategi for å tilbakeføre materiale frå genbank til vassdraget er basert på å fordele innsatsen på rognplanting, yngel- og smolt-utsetting. Voss klekkeri vil i sommar sette ut 350 000 stk starf%F2ra yngel i vassdraget. Yngelen blir fordelt både på lakseførande strekk og på fleire km ovanfor. Rognplanting og utsetting av yngel vil bidra til å auke produksjonen av smolt i vassdraget. Sommar 2013. 

Rekordutsett av smolt: Som del av redningsaksjonen har det vore ein oppskalering av smoltproduksonen dei siste fem åra. Mellom 86 000 og 180 000 stk 1-årig smolt har vore sett ut iløpet av mai denne perioden. I 2013 var talet 130 000. Størsteparten har vore behandla mot lakselus. Individmerka grupper har blitt sett ut på ulike stader i utvandringsruta, og ei gruppe i vassdraget. All fisken er fettfinneklypt. Ein andel er produsert i kar i produksjonshallen medan eit større antal er produsert i merdanlegg i Evangervatnet. Sistnemnte er del av eit samarbeidsprosjekt der både kommunar, lokalt næringsliv og oppdrettsnæringa deltek. Juni 2013.

 

smolt 09-1

 

Redningsaksjon for Vossolaksen: Fylkesmannen i Hordaland har saman med Direktoratet for Naturforvalting og Voss kommune teke initiativ til ein redningsaksjon for Vossolaksen. Det er utarbeidd ein 10-årig plan for arbeidet basert på omfattande undersøkingar av tilstand og truslar mot bestanden:

- "Redningsaksjonen for Vossolaksen". Utredning 1-2013 frå Direktoratet for naturforvaltning:

http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/attachment/3072/DN-utredning-1-2013_nett.pdf

 

 

- Plan for Redningsaksjon:
http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=1166&amid=2986966

 

el-fiske


rognplanting1

 

Oppslag i media

Forskingsfiske i Bolstadelva 2013:
http://www.fylkesmannen.no/Hordaland/Miljo-og-klima/Nyhende-miljo-og-klima/Forskingsfiske-i-Bolstadelva-i-sommar-/

Villaksens dag 2012 - Bolstadelva:
facebook

Den berømte kjempelaksen vender tilbake: BT Reise 25.08.2012:
www.bt.no/reise

Eventyrfiske på Bolstad: Hordaland 22.08.2012 2012:
www.avisa-hordaland.no

Prøvefiske i Vosso gjev håp: Hordaland 15.07.2012:
www.avisa-hordaland.no

Prøvefiske i Vossavassdraget: Hordaland 10.07.2012:
www.avisa-hordaland.no

Ein gladlaks: leiar Hordaland 08.07.2012:
www.avisa-hordaland.no

Legenda Vossolaksen på veg tilbake: Hordaland 05.07.2012:
www.avisa-hordaland.no

Vossolaksen - Ei legende kjem attende: Fylkesmannen i Hordaland 05.07.2012:
www.fylkesmannen.no

Mogleg fiske neste år: Vestlandsrevyen 01.06.2012 (9 min 20 sek ut i sendinga):
www.nrk.no

Portrettintervju Geir Ove Henden, Voss klekkeri: Hordaland 15.10.2011:
Intervju: www.lakseelver.no
Bilde: www.lakseelver.no

Sterkt comeback for Vossolaksen: Vestlandsrevyen 26.08.2011:
www.nrk.no/nyheter

Miljøpris til Redningsaksjonen for Vossolaksen: Fiskeridirektoratet 16.08.2011:
www.fiskeridir.no

Godt håp for verneverdig laks: Uni Research
uni.no

Miljøpris for lakseredning: Hordaland 18.08.2011:
http://www.avisa-hordaland.no/lokalnytt/voss/article5704321.ece

Fleire tusen Vossolaks på veg: Fylkesmannen i Hordaland:
http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=1178&amid=3525224

Storsatsing for Vossolaksen: Fylkesmannen i Hordaland:
http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=1178&amid=3513062

Rekordutsett av Vossosmolt: Fish.no 30.05.2011:
http://www.fish.no/oppdrett/4605-rekordutsett-av-vossosmolt.html

Redningsaksjonen i rute: Vestlandsrevyen 27.05.2011:
http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/265658/

Nye miljøkvalitetsnormer: Miljøverndepartementet 06.05.2011:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/aktuelt/nyheter/2011/nye-miljokvalitetsnormer-skal-gi-bedre-v.html?id=642302

Ministerbesøk: Vestlandsrevyen 16.02.2011:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.7510977

"Noregs Panda": Hordaland 16.02.2011:
http://www.avisa-hordaland.no/lokalnytt/vaksdalmodalen/article5494696.ece

Hastverk med å redde villaksen: Nationen 16.02.2011:
http://www.nationen.no/2011/02/16/nyheter/villaks/lisbeth_berg-hansen/erik_solheim/laks/6457516/

Ny nettside om Vossolaksen: Miljøstatus.no:
http://hordaland.miljostatus.no/msf_themepage.aspx?m=4275

Radioinnslag: "Naturens Verden" NRK P1 31.10.2010:
http://www.nrk.no/programmer/sider/naturens_verden/

Firedobling i antal Vossolaks: Vestlandsrevyen 08.09.2010:
http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/228333/

Framgang for Vossolaksen: Fylkesmannen i Hordaland 06.09.2010:
http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=1178&amid=3390312

Glad laks på Vikafjorden: Hordaland 26.08.2010:
http://www.avisa-hordaland.no/nyhende/glad-laks-pa-vikafjorden/

Nytt lag skal redda villfisken: Nordhordland 24.03.2010:
http://www.nordhordland.no/nyhende/lind_s/article5039286.ece

Vossolaksen i "Naturlig helaften": Ut i Naturen-redaksjonen 22.12.2009:
http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/587334

Redningsaksjon for Vossolaksen: Fylkesmannen i Hordaland 18.12.2009:
http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=1302&amid=2986966

Vossolaksen skal berges: Vestlandsrevyen 11.12.2009:
http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/194157

Tida renn ut for villaksen: Hordaland 19.09.2009:
http://www.avisa-hordaland.no/toppsak/tida-renn-ut-for-villaksen/

Dødelig fiskesykdom oppdaget: Vestlandsrevyen 10.09.2009:
http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/183445

Ny sjanse for ekstremlaksen: Hordaland 26.06.2009:
http://www.avisa-hordaland.no/toppsak/ny-sjanse-for-ekstremlaksen/

Skal få storlaksen tilbake: Kyst.no 26.06.2009:
http://www.kyst.no/index.php?page_id=57&article_id=85218

Vossolaksen i Vestlandsrevyen: Vestlandsrevyen 18. mai 2009:
 http://www1.nrk.no/nett-tv/distrikt/hordaland/verdi/100021

Femhundre eller titusener rømte ørreter? Kystmagasinet 10.03.2009:
http://www.kystmagasinet.no/en/Kystmagasinet/Oppdrett/Femhundre-eller-titusener-romte-orreter/

Oppdrettsørret rømmer i Osterfjorden: NRK Vestlandsrevyen 06.03.2009:
http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/162714

Titusenvis av ørret har rømt: NRK nyheter, Hordaland 06.03.2009:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.6509099

Ny DN-rapport om Vossolaksen: NRK Vestlandsrevyen 14.11.2008:
http://www.dirnat.no/content.ap?thisId=632

Faktor: Trua på ein draum: NRK Nett-TV, vist på NRK 10.11.2008:
http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/432343

Optimisme kring Vossolaksen: Hordaland 21.10.2008:
http://www.avisa-hordaland.no/toppsak/optimisme-kring-vossolaksen/

Forskar på fisk i seks regulerte elvar: Hordaland 07.10.2008:
http://www.avisa-hordaland.no/toppsak/forskar-pa-fisk-i-seks-regulerte-elvar/

Laksevakten: Hordaland 26.08.2008:
http://www.avisa-hordaland.no/nyhende/laksevakten/

Ny heim for 40 000 lakseungar: Hordaland 23.08.2008:
http://www.avisa-hordaland.no/toppsak/ny-heim-for-40_000-lakseungar/

Storlaksen skal tilbake til Vosso: BT 27. juni 2008:
http://www.bt.no/lokallokal/voss/article590043.ece

Historisk samarbeid for Vossolaksen: Hordaland 26. juni 2008: http://www.avisa-hordaland.no/toppsak/historisk-samarbeid-for-vossol/

Første Vossa-laksen teken: Hordaland 12. juni 2008: http://www.avisa-hordaland.no/toppsak/forste-vossa-laksen-teken/

Adelsmann med adelsfisk: Artikkel på BT.no/Lokal 21. mai 2008: http://www.bt.no/lokallokal/voss/vassvore/article567016.ece

Alt etter planen i Vinteravlusingskampanjen: Mattilsynet sine nettsider: http://www.mattilsynet.no/fisk/alt_etter_planen_i_vinteravlusingskampanjen__55857

Handsrekking frå oppdrettsnæringa: Artikkel i Hordaland 15. desember 2007:
http://www.avisa-hordaland.no/nyhende/handsrekking-fra-oppdrettsnaer/ 
Samla for Vossolaksen: Artikkel i Hordaland 15. desember 2007:
http://www.avisa-hordaland.no/nyhende/samla-for-vossolaksen/

Ein storoffensiv må til for å berga den unike storlaksen: Artikkel i Hordaland 13. november 2007: 
http://www.avisa-hordaland.no/servlet/se.ementor.econgero.servlet.presentation.Main?data.node.id=1&data.language.id=3&data.document.id=17151

Hindrer Nordhordalandsbroen smoltens utvandring? Havforskningsnytt nr. 12 - 2007:
http://www.imr.no/__data/page/7001/Nr.12_07.pdf

Kø av uløyste spørsmål. Artikkel i BT 28. august 2007:
http://www.bt.no/na24/article401153.ece

Tak på oppdrettsvekst. Artikkel i BT 27. august 2007:
http://www.bt.no/na24/article400785.ece

Ta vare på villaksen. Aftenbladet 5. juli 2007:
http://web3.aftenbladet.no/debatt/article477803.ece

Lusent gjort! Fylkesmannen i Hordaland 20. juni 2007:
http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=1166&amid=1517639

Visste du dette om laks? Havforskningsinstituttet i Bergen sine nettsider:
http://www.imr.no/visste_du/arter/laks

Vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. Stortingsproposisjon nr 32 2006-2007, høyringer og saksdokumenter:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/stprp/20062007/Stprp-nr-32-2006-2007-.html?id=442061

Lusealarm for Vossolaksen. Artikkel i BT 13. april 2007:
http://www.bt.no/na24/article355008.ece

Vossolaks i Trønderasyl. Artikkel i BT 24. mars 2007:
www.bt.no/na24/article350726.ece

Saman mot lus. Artikkel i BT 24. mars 2007:
http://www.bt.no/na24/article350698.ece

Vil gi oppdretterne lusing. Artikkel i BT 20. mars 2007:
http://www.bt.no/na24/article350014.ece

Går Vossolaksen tapt? Fylkesmannen i Hordaland 22. februar 2007:
http://www.fylkesmannen.no/fmt_hoved.asp?tgid=1127&gid=1166&amid=1367159

 


elv
Rongahølen,Bolstadelva

kbakke
Klekkebakke

rogn
Augerogn

larve
Plommesekkyngel

parr b

parr
Settefisk,Strandaelva

Hohølen
Hohølen,Vosso

smolt 07-1

smolt 07-2
Smolt

utsetting
Utsetjing

Rognplanting a
Rognplanting

Rognplanting b - Kopi liten
Rognplanting

Rognplanting c - Kopi liten
Rognplanting

rognkasse2
Rognkasse

 
Adresse: Strandavegen 59, 5700 VOSS.   Tlf: 56 51 03 51 / 917 86 852.   Fax: 56 51 44 77.  E-post: stvok@online.no.
 

          Rediger